Шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти. Розглянуто основні аспекти розвитку комунікативної компетентності майбутнього вихователя в процесі професійної підготовки. Проаналізовано проблему формування комунікативної компетентності педагога – майбутнього вихователя. Розглянуто комунікативну компетентність як важливу характеристику професійної компетентності вихователя в межах парадигми освіти для розвитку практичних здібностей, умінь, необхідних людині для досягнення успіху в особистому, професійному та громадському житті. Зазначено, що комунікативна компетентність – одна з найважливіших якісних характеристик особистості, що дає змогу реалізувати її потреби в соціальному визнанні, повазі, самоактуалізації й допомагає успішному процесу соціалізації. Виокремлено такі складники комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти: знання і вміння, які забезпечують людині успіх в досягненні своєї мети через спілкування; здатність особистості вступати в соціальні контакти; сукупність знань, соціальних установок, умінь і досвіду, що забезпечують ефективне протікання комунікативних процесів людини; системи комунікативних дій, заснованих на знаннях, які дають змогу вільно орієнтуватися й діяти в когнітивному просторі. Розкрито інтерес до комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів. Показано вплив інноваційних методів навчання, зокрема креативних, на підвищення комунікативної компетентності майбутніх вихователів ДЗО. Зазначено, що на сьогодні зростають вимоги до освітньої та професійної підготовки студентів, тому виникає необхідність активізувати індивідуальний підхід у навчанні, сприяти розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців, спираючись на їхню самостійну роботу, активні форми та методи навчання. У зв’язку з цим виникає потреба у фахівцях, які володіють комунікативними здібностями й ефективно їх упроваджують у життя. В статье говорится о путях повышения коммуникативной компетентности студентов факультета дошкольного образования. Рассмотрены основные аспекты развития коммуникативной компетентности будущего воспитателя в процессе профессиональной подготовки. Проанализирована проблема формирования коммуникативной компетентности педагога - будущего воспитателя. Рассмотрена коммуникативная компетентность как важная характеристика профессиональной компетентности воспитателя в пределах парадигмы образования для развития практических способностей, умений, необходимых человеку для достижения успеха в личной, профессиональной и общественной жизни. Отмечено, что коммуникативная компетентность - одна из важнейших качественных характеристик личности, что позволяет реализовать его потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и помогает успешному процессу социализации. Выделены следующие составляющие коммуникативной компетентности студентов факультета дошкольного образования: знания и умения, которые обеспечивают человеку успех в достижении своей цели через общение; способность личности вступать в социальные контакты; совокупность знаний, социальных установок, умений и опыта, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативных процессов человека; системы коммуникативных действий, основанных на знаниях, которые позволяют свободно ориентироваться и действовать в когнитивном пространстве. Раскрыто интерес к коммуникативной компетентности будущих воспитателей дошкольных учреждений. Показано влияние инновационных методов обучения, в частности креативных, повышение коммуникативной компетентности будущих воспитателей ДУО. Отмечено, что на сегодня возрастают требования к образовательной и профессиональной подготовке студентов, поэтому возникает необходимость активизировать индивидуальный подход в обучении, способствовать развитию творческих способностей будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную работу, активные формы и методы обучения. В связи с этим возникает потребность в специалистах, владеющих коммуникативными способностями и эффективно их внедряют в жизнь. The article deals with ways of improving the communicative competence of students of the faculty of preschool education. The main aspects of development of communicative competence of the future educator in the process of professional training are reviewed. The problem of formation of communicative competence of the teacher – the future educator is analyzed. The communicative competence as an important characteristic of the teacher's professional competence within the paradigm of education for the development of practical abilities, abilities necessary for a person to achieve success in personal, professional and public life is considered. It is noted that communicative competence is one of the most important qualitative characteristics of the individual, which allows to realize its needs in social recognition, respect, self-actualization and helps the successful process of socialization. The following components of communicative competence of the students of the faculty of preschool education are identified: knowledge and skills that provide a person with the success in achieving their goal through communication; the ability of the individual to enter into social contacts, to regulate the ituations of interaction, as well as to achieve communicative goals in interpersonal relations; interpersonal experience, the basis of which is the processes of socialization and individualization; communication ability; the ability to interact with others at their level of education, parenting, development, on the basis of humanistic personal qualities and taking into account the communicative capabilities of the interlocutor; qualities that facilitate the success of the communication process; a set of knowledge, social settings, skills and experience that ensure the effective flow of communicative processes of man; systems of communicative actions, based on knowledge, which allow to navigate freely and act in a cognitive space. The interest in the communicative competence of future educators of preschool establishments is revealed. The influence of creative tasks on the formation of communicative competence of future educators of SDCs is shown. It is noted that today equirements for educational and professional training of students are growing, therefore, it is necessary to intensify the individual approach in teaching, to promote development of creative abilities of future specialists, based on their independent work, active forms and methods of training. In connection with this, there is a need for specialists who have communicative abilities and effectively implement them.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, форми та методи навчання, творчі завдання, комунікативна компетентність, засоби, вихователь ДЗО, профессиональная подготовка, формы и методы обучения, творческие задания, коммуникативная компетентность, средства, воспитатель ДУО, professional training, forms and methods of training, creative tasks, communicative competence, means, SDC educator
Цитування
Купіна І. О. Шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти / І. О. Купіна // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. М. Іонова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 45. – С. 117–127.