Формування правової системи Японії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Анотація
У тезах розглянуто період давньої Японії (VII-X ст.). Для японського права в цей період був характерний партикуляризм. 3 1867 р. розпочинається новий період розвитку Японії. У 1890 р. набрали чинності Закон про судоустрій, Цивільний процесуальний кодекс, складені під впливом німецького права, а в 1898 р. – Цивільний кодекс, заснований на німецькому і французькому законодавстві. У 1947 р. було прийнято найважливіший закон «Про доступ до інформації, що перебуває у веденні адміністративних органів влади» № 42, у 2000 р. – закон «Про формування передового інформаційного і телекомунікаційного мережевого суспільства», що містить основні принципи розвитку інформаційного суспільства Японії, а 2005 р. закон «Про захист персональної інформації. В тезисах рассмотрен период древней Японии (VII-X вв.). Для японского права в этот период был характерен партикуляризм. С 1867 начинается новый период развития Японии. В 1890 г. вступили в силу Закон о судоустройстве, гражданский процессуальный кодекс, составленные под влиянием немецкого права, а в 1898 г. гражданский кодекс, основанный на немецком и французском законодательстве. В 1947 было принято важнейший закон «О доступе к информации, находящейся в ведении административных органов власти» № 42, в 2000 г. - закон «О формировании передового информационного и телекоммуникационного сетевого общества», содержащий основные принципы развития информационного общества Японии , а 2005 закон «О защите персональной информации.The abstract deals with the period of ancient Japan (VII-X centuries). Japanese law during this period was characterized by particularism. 3 1867 begins a new period of development of Japan. In 1890 the Law on the Judiciary, the Code of Civil Procedure, compiled under the influence of German law, came into force, and in 1898, the Code of Civil Procedure, based on German and French law. In 1947, the most important law "On access to information administered by administrative authorities" No. 42 was adopted, in 2000 - the law "On the formation of advanced information and telecommunication network society", which contains the basic principles of development of the information society of Japan , and in 2005 the Law “On Protection of Personal Information.
Опис
Ключові слова
японського право, система права, Японія, японского право, Japanese law, система права, system of law, страны, countries, Japan
Цитування
Олійник О. М. Формування правової сиситеми Японії / О. М. Олійник // Питання Сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 356–359.