Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3238
Title: Формування правової системи Японії
Other Titles: Формирование правовой системы Японии
Formation of the legal system of Japan
Authors: Олійник, О. М.
Keywords: японського право
система права
Японія
японского право
Japanese law
система права
system of law
страны
countries
Japan
Issue Date: 28-Mar-2019
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Citation: Олійник О. М. Формування правової сиситеми Японії / О. М. Олійник // Питання Сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 356–359.
Abstract: У тезах розглянуто період давньої Японії (VII-X ст.). Для японського права в цей період був характерний партикуляризм. 3 1867 р. розпочинається новий період розвитку Японії. У 1890 р. набрали чинності Закон про судоустрій, Цивільний процесуальний кодекс, складені під впливом німецького права, а в 1898 р. – Цивільний кодекс, заснований на німецькому і французькому законодавстві. У 1947 р. було прийнято найважливіший закон «Про доступ до інформації, що перебуває у веденні адміністративних органів влади» № 42, у 2000 р. – закон «Про формування передового інформаційного і телекомунікаційного мережевого суспільства», що містить основні принципи розвитку інформаційного суспільства Японії, а 2005 р. закон «Про захист персональної інформації. В тезисах рассмотрен период древней Японии (VII-X вв.). Для японского права в этот период был характерен партикуляризм. С 1867 начинается новый период развития Японии. В 1890 г. вступили в силу Закон о судоустройстве, гражданский процессуальный кодекс, составленные под влиянием немецкого права, а в 1898 г. гражданский кодекс, основанный на немецком и французском законодательстве. В 1947 было принято важнейший закон «О доступе к информации, находящейся в ведении административных органов власти» № 42, в 2000 г. - закон «О формировании передового информационного и телекоммуникационного сетевого общества», содержащий основные принципы развития информационного общества Японии , а 2005 закон «О защите персональной информации.The abstract deals with the period of ancient Japan (VII-X centuries). Japanese law during this period was characterized by particularism. 3 1867 begins a new period of development of Japan. In 1890 the Law on the Judiciary, the Code of Civil Procedure, compiled under the influence of German law, came into force, and in 1898, the Code of Civil Procedure, based on German and French law. In 1947, the most important law "On access to information administered by administrative authorities" No. 42 was adopted, in 2000 - the law "On the formation of advanced information and telecommunication network society", which contains the basic principles of development of the information society of Japan , and in 2005 the Law “On Protection of Personal Information.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3238
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики викладання суспільно-правових дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олійник О. М. Формування правової системи.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.