Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до підсумкової атестації з навчальної дисципліни "Академічно і професійно-орієнтоване спілкування (англійська, німецька, французька)" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до підсумкової атестації з навчальної дисципліни "Академічно і професійно-орієнтоване спілкування (англійська, німецька, французька)" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання з іноземної мови. Завдання для самопідготовки, питання колоквіуму допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к итоговой аттестации по учебной дисциплине "Академически и профессионально-ориентированное общение (английский, немецкий, французский)" для соискателей ученой степени "Доктор философии" содержат организационно-методические указания, перечень задач зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей образования по модульной системе, вопросы для обсуждения, конструктивные, творческие задания по иностранному языку. Задания для самоподготовки, вопросы коллоквиума помогут соискателям высшего образования аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations for independent work and preparation for the final attestation of the academic discipline "Academic and vocationally oriented communication (English, German, French)" for applicants of educational degree "Doctor of Philosophy" contain organizational and methodological instructions and subjects of individual independent work of the learners on the modular system, discussion questions, constructive, creative tasks in a foreign language. Tasks for self-preparation, questions of the colloquium will help the students of higher education to analytically understand the content of the lectures, to optimize the educational activity during the classroom, to organize the self-study, to rationally carry out the self-preparation for the final certification.
Опис
Ключові слова
академічно і професійно-орієнтоване спілкування, сучасна іноземна мова, англійська мова, німецька мова, французька мова, іншомовна комунікативна компетентність, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, самостійна робота, академически и профессионально-ориентированное общение, современный иностранный язык, английский язык, немецкий язык, французский язык, иноязычная коммуникативная компетентность, соискатели ученой степени доктора философии, самостоятельная работа, academically and professionally oriented communication, modern foreign language, English, German, French, foreign language communicative competence, applicants for a Ph.D., individual work
Цитування
Щебликіна Т. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи та підготовки до підсумкової атестації з навчальної дисципліни "Академічно і професійно-орієнтоване спілкування (англійська, німецька, французька)" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / Т. А. Щебликіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 43 с.