Розширені монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Автором статті на матеріалі сучасної французької художньої прози було розглянуто монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами. Досліджено, що типи розширених монопредикативних висловлень із синтаксичною синонімією дуже рідко зустрічаються у сучасній французькій художній літературі, оскільки мовленнєві преференціальні опції вже являють собою синтаксичні побудови, ускладнені дієприкметниковим або дієприслівниковим зворотами. Додаткове мовленнєве розширення аналізованих конструкцій пояснюється стилістичними особливостями вживання деяких синонімічних структур, креативними здібностями та характеристиками ідіостилю письменників, а також певним прагматичним плануванням розповіді, що потребує фокалізації нових (ко(н)текстуальних) референтів у дискурсивному фрагменті. Автором статьи на материале современной французской художественной прозы были рассмотрены монопредикативные высказывания с деепричастным или субъектным причастным оборотами. Доказано, что типы расширенных монопредикативних высказываний с синтаксической синонимией очень редко встречаются в современной французской художественной литературе, поскольку речевые преференциальные опции уже представляют собой синтаксические построения, осложненные причастным или деепричастным оборотами. Дополнительное речевое расширение рассматриваемых конструкций объясняется стилистическими особенностями употребления некоторых синонимических структур, креативными способностями и характеристиками идиостиля писателей, а также определенным прагматичным планированием рассказа, что требует фокализации новых (ко (н) текстовых) референтов в дискурсивном фрагменте.
Опис
Ключові слова
монопредикативні висловлення, дієприслівникові звороти, суб'єктні дієприкметникові звороти, французька художня проза, монопредикативные высказывания, деепричастные обороты, субъектные причастные обороты, французская художественная проза, monopredicative statements, participles revolutions, subjective participial turnovers, french fiction
Цитування
Лепетюха А. В. Розширені монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 16–17 лют. 2018 р. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. – С. 47–50.