Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3132
Title: Розширені монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
Other Titles: Расширенные монопредикативные высказывания с деепричастным или субъектным причастным оборотами (на материале современной французской художественной прозы)
Expanded monopredicative statements with participial or subject participial turnovers (based on the material of modern French fiction)
Authors: Лепетюха, А. В.
Lepetyukha, A.
Keywords: монопредикативні висловлення
дієприслівникові звороти
суб'єктні дієприкметникові звороти
французька художня проза
монопредикативные высказывания
деепричастные обороты
субъектные причастные обороты
французская художественная проза
monopredicative statements
participles revolutions
subjective participial turnovers
french fiction
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Лепетюха А. В. Розширені монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 16–17 лют. 2018 р. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. – С. 47–50.
Abstract: Автором статті на матеріалі сучасної французької художньої прози було розглянуто монопредикативні висловлення з дієприслівниковим або суб'єктним дієприкметниковим зворотами. Досліджено, що типи розширених монопредикативних висловлень із синтаксичною синонімією дуже рідко зустрічаються у сучасній французькій художній літературі, оскільки мовленнєві преференціальні опції вже являють собою синтаксичні побудови, ускладнені дієприкметниковим або дієприслівниковим зворотами. Додаткове мовленнєве розширення аналізованих конструкцій пояснюється стилістичними особливостями вживання деяких синонімічних структур, креативними здібностями та характеристиками ідіостилю письменників, а також певним прагматичним плануванням розповіді, що потребує фокалізації нових (ко(н)текстуальних) референтів у дискурсивному фрагменті. Автором статьи на материале современной французской художественной прозы были рассмотрены монопредикативные высказывания с деепричастным или субъектным причастным оборотами. Доказано, что типы расширенных монопредикативних высказываний с синтаксической синонимией очень редко встречаются в современной французской художественной литературе, поскольку речевые преференциальные опции уже представляют собой синтаксические построения, осложненные причастным или деепричастным оборотами. Дополнительное речевое расширение рассматриваемых конструкций объясняется стилистическими особенностями употребления некоторых синонимических структур, креативными способностями и характеристиками идиостиля писателей, а также определенным прагматичным планированием рассказа, что требует фокализации новых (ко (н) текстовых) референтов в дискурсивном фрагменте.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3132
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепетюха А.В.pdf269.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.