Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті наведено результати експериментального дослідження з вивчення особливостей літературно-творчої діяльності молодших школярів та підлітків. Запропоновано та обгрунтовано критерії для аналізу діяльності учнів зі створення оригінальних текстів. Виокремлено рівні розвитку літературно-творчих здібностей школярів. В статье представлены результаты экспериментального исследования по изучению особенностей литературно-творческой деятельности младших школьников и подростков. Предложены и обоснованы критерии анализа деятельности учащихся по созданию оригинальных текстов. Выделены уровни развития литературно-творческих способностей школьников.Article represents the results of the experimental research of study of literary and creative activity peculiarities of junior pupils and teenagers. It was proposed and justified criteria for analysis of students' activity on the creation of the original texts. It was determined the levels of literary and creative skills development of students.
Опис
Ключові слова
літературно-творчі здібності, літературна творчість, словесна творчість, молодші школярі, підлітки, рівні розвитку здібностей, литературно-творческие способности, литературное твочрество, словесное творчество, младшие школьники, подростки, уровни развития способностей, literary and creative skills, literary creativity, verbal creativity, younger schoolchildren, teenagers, levels of skills development
Цитування
Малихіна О. Є. Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів / О. Є. Малихіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер : Психологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – Вип. 4. – С. 112–117.