Філософсько-антропологічні витоки концепції калокогатії : Спарта та Афіни

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У статті висвітлюються філософсько-антропологічні витоки античної калокагатії в грецьких державах : Спарта та Афіни. В Греції виховання людини було спрямоване на розумовий, фізичний і музичний розвиток, це була єдність «гімнастичного» і «мусичного». Дві ці структурні складові були класичною рівновагою тіла і духу, ідеалом «калокагатії» – краси і добра, злитих в людині воєдино. Умовою для калокагатії, в афінському і спартанському полісах, було належати до громадянського суспільства і наявність відповідного дозвілля. У різні історичні періоди розвитку, філософський сенс і зміст поняття «калокагатія» зазнає різних модифікацій і вельми відрізнялося один від одного. Афінське суспільство намагається спростувати концепцію, яка говорить, що калокагатія аристократичний ідеал. В статье освещаются философско-антропологические истоки античной калокагатии в греческих государствах: Спарта и Афины. В Греции воспитания человека было направлено на умственное, физическое и музыкальное развитие, это было единство «гимнастического» и «мусическое». Две эти структурные составляющие были классической равновесием тела и духа, идеалом «калокагатии» - красоты и добра, слитых в человеке воедино. Условием для калокагатии, в афинском и спартанском полисах, было принадлежать к гражданскому обществу и наличие соответствующего досуга. В разные исторические периоды развития, философский смысл и содержание понятия «калокагатия» терпит различных модификаций и весьма отличалось друг от друга. Афинское общество пытается опровергнуть концепцию, которая говорит, что калокагатия аристократический идеал. The article highlights the philosophical and anthropological origins of ancient Kalokogatia in the Greek states: Sparta and Athens. In Greece, the education of man was directed at mental, physical and musical development, it was the unity of "gymnastic" and "musical". Two of these structural components were the classic balance of body and spirit, the ideal of "kalokogatia" - the beauty and goodness, merged in man together. The condition for kalokogatia, in the Athenian and Spartan policies, was to belong to civil society and to have adequate leisure. In different historical periods of development, the philosophical meaning and content of the concept of "kalokogatia" undergoes various modifications and is very different from each other. Athenian society tries to refute the concept, which says that Kalogokathy is an aristocratic ideal.
Опис
Ключові слова
калокагатія, гармонійний розвиток, людина, ідеал, суспільство, Спарта, Афіни, калокагатия, гармоничное развитие, человек, идеал, общество, Спарта, Афины, kalokogatia, harmonious development, man, ideal, society, Sparta, Athens
Цитування
Кобзєва І. О. Філософсько-антропологічні витоки концепції калокогатії : Спарта та Афіни / І. О. Кобзєва // Versus : наук.-теорет. часоп. Мелітопол. держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь : МДПУ, 2017. - № 2 (10). – С. 79-82.