Моделі комунікації в системі перспективного управління (на прикладах педагогічної системи вищого закладу освіти)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППУ), ТОВ «Фінвей», поліграфічний центр «Х-прінт», м. Запоріжжя
Анотація
Для реалізації перспективного управління, передача повідомлення орієнтована на досягнення певного результату. Суб’єкти комунікаційної взаємодії при перспективному управління мають вміти спільно долати бар’єри, що виникають при дії об’єктивного, суб’єктивного, особистісного та людського факторів. Дослідження особливостей комунікаційної взаємодії в педагогічній системі вищого закладу освіти пов’язане з розв’язанням проблеми інформаційного забезпечення процесу управління навчальною діяльністю студентів. Для реализации перспективного управления, передача сообщения ориентирована на достижение определенного результата. Субъекты коммуникационного взаимодействия при перспективном управления должны уметь совместно преодолевать барьеры, возникающие при воздействии объективного, субъективного, личностного и человеческого факторов. Исследование особенностей коммуникационного взаимодействия в педагогической системе высшего учебного заведения связано с решением проблемы информационного обеспечения процесса управления учебной деятельностью студентов.For forward-looking management, message delivery is focused on achieving a specific result. Subjects of communication interaction in perspective management must be able to jointly overcome the barriers arising from the action of objective, subjective, personal and human factors. The study of the peculiarities of communication interaction in the pedagogical system of a higher education institution is connected with the solution of the problem of informational support of the process of management of students' educational activity.
Опис
Ключові слова
комунікації, процес, управління, коммуникации, процесс, управление, communications, process, management
Цитування
Прокопенко А. І. Моделі комунікації в системі перспективного управління (на прикладах педагогічної системи вищого закладу освіти) / А. І. Прокопенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. - Київ ; Запоріжжя : ЗОІППУ, 2003. – Вип.28. – С. 7–13.