Актуалізація проблем індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему актуалізації творчого доробку видатних просвітників минулого з питань індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді. Виокремлено і систематизовано практичні методи, форми і прийоми здійснення індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді в історико-педагогічному аспекті та окреслено напрями їх творчого осмислення і використання у практиці сучасної школи. В статье рассматривается проблема актуализации творческой деятельности выдающихся просветителей прошлого по вопросам индивидуального подхода в эстетическом воспитании ученической молодежи. Выделены и систематизированы практические методы, формы и приемы реализации индивидуального подхода в эстетическом воспитании детей в историко-педагогическом аспекте, показаны направления их творческого осмысления и использования в практике современной школы In the article the problem of actualization of creative activity of prominent enlighteners of the past is examined on questions of individual approach in aesthetic education of student’s young people. Practical methods, forms and receptions of realization of individual approach, are distinguished and systematized in aesthetic education of children in the pedagogical aspect of the past and directions of their creative comprehension and use are shown in practice of modern school.
Опис
Ключові слова
індивідуальний підхід, естетичне виховання, учнівська молодь, индивидуальный подход, эстетическое воспитание, ученическая молодежь, individual approach, aesthetic education, student’s young people
Цитування
Фомін В. В. Актуалізація проблем індивідуального підходу в естетичному вихованні учнівської молоді (історико-педагогічний аспект) / В. В. Фомін // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол. : І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 37. – С. 173–180.