Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вид-во Посвіт
Анотація
У статті проаналізовано особливості розвитку мовно-мовленнєвої особистості учнів першого класу на уроках української мови. Обґрунтована необхідність і висвітлена специфіка реалізації лінгвокраїнознавчого аспекту соціокультурної компетентності з метою формування в першокласників національної свідомості, духовного багатства і культури. Узагальнено напрями мовленнєвого розвитку, рекомендовано прийоми і засоби навчання української мови з опорою на мовне чуття дітей, наведено приклади завдань. В статье проанализированы особенности развития культурно-речевой личности учащихся первого класса на уроках украинского языка. Обоснована необходимость и освещена специфика реализации лингвострановедческого аспекта социокультурной компетентности с целью формирования у первоклассников национального сознания, духовного богатства и культуры. Обобщены направления речевого развития, рекомендованы приемы и средства обучения украинскому языку с опорой на языковое чутье детей, приведены примеры заданий. The article analyzes the features of the development of the cultural and speech personality of first-grade students in the lessons of the Ukrainian language. The necessity is substantiated and the specifics of the implementation of the linguistic and regional aspect of sociocultural competence with the aim of forming first-graders' national consciousness, spiritual wealth and culture are substantiated. The directions of speech development are generalized, techniques and means of teaching the Ukrainian language based on children's linguistic instinct are recommended, examples of tasks are given.
Опис
Ключові слова
мовно-мовленнєва особистість, комунікативна компетентність, соціокультурна компетентність, лінгвокраїнознавчий аспект, українська мова, навчання грамоти, культурно-речевая личность, коммуникативная компетентность, социокультурная компетентность, лингвострановедческий аспект, украинский язык, обучение грамоте, cultural and speech personality, communicative competence, sociocultural competence, linguistic and regional aspect, Ukrainian language, literacy
Цитування
Цепова І. В. Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти / І. В. Цепова, Л. І. Іванова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / Дрогоб. держ. пед. ун-т імені І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 472–482.