Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2576
Title: ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
Other Titles: ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
EDUCATION OF PATRIOTIC FEELINGS OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF NATIONAL CREATIVITY
Authors: Давидова, М. О.
Keywords: народна творчість
патріотичні почуття
оствітня модернізація
наочно-образне мислення
народна казка
український етнос
дитяче сприйняття
національна культура
народное творчество
чувство патриотизма
модернизация образования
наглядно-образное мышление
народная сказка
украинский этнос
детское восприятие
национальная культура
folklore
patriotic feelings
educational modernization
visual-figurative thinking
fairytale
Ukrainian ethnos
children's perception
national culture
Issue Date: 23-Jun-2018
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Давидова М. О. Виховання патріотичних почуттів дошкільників засобами народної творчості / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації : збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 черв. 2018 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 69–73.
Abstract: Виховання у кожної дитини правильного ставлення до культури, мистецтва, особистості – одне з найважливіших завдань сучасної національної системи виховання. Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Тому дошкільне виховання має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, народної творчості, фольклору. Українська родина як виховна організація володіє особливим педагогічним потенціалом, який має бути плідно використаний у сучасному вихованні. Лад у сім’ї веде до створення сприятливого педагогічного клімату, а отже і до виховних успіхів. Засобом досягнення головної мети народного виховання є народні традиції, які передаються з покоління в покоління, змалку формуючи у дитини необхідні якості та звички. Воспитание у каждого ребенка правильного отношения к культуре, искусству, личности - одна из важнейших задач современной национальной системы воспитания. Современная педагогика основана на возрождении духовности украинского народа, его менталитета. Поэтому дошкольное образование должно основываться на принципах семейного воспитания, наследия народной педагогики, народного творчества, фольклора. Украинская семья как воспитательная организация обладает особым педагогическим потенциалом, который должен быть плодотворно использован в современном воспитании. Порядок в семье ведет к созданию благоприятного педагогического климата, а следовательно и к воспитательным успехам. Средством достижения главной цели народного воспитания являются народные традиции, которые передаются из поколения в поколение, с детства формируя у ребенка необходимые качества и привычки. The education of every child in the right attitude to culture, art, personality is one of the most important tasks of the modern national upbringing system. Modern pedagogy is based on the revival of the spirituality of the Ukrainian people, their mentality. Therefore, preschool education should be based on the principles of family education, the heritage of folk pedagogy, folk art, folklore. The Ukrainian family as an educational institution has a special pedagogical potential, which should be fruitfully used in modern education. The order in the family leads to the creation of a favorable pedagogical climate and, consequently, to success in education. The means of achieving the main goal of public education are national traditions, which are transmitted from generation to generation, sometimes creating the necessary qualities and habits of the child.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2576
ISBN: 978-617-7683-27-7
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.