ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Виховання у кожної дитини правильного ставлення до культури, мистецтва, особистості – одне з найважливіших завдань сучасної національної системи виховання. Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Тому дошкільне виховання має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, народної творчості, фольклору. Українська родина як виховна організація володіє особливим педагогічним потенціалом, який має бути плідно використаний у сучасному вихованні. Лад у сім’ї веде до створення сприятливого педагогічного клімату, а отже і до виховних успіхів. Засобом досягнення головної мети народного виховання є народні традиції, які передаються з покоління в покоління, змалку формуючи у дитини необхідні якості та звички. Воспитание у каждого ребенка правильного отношения к культуре, искусству, личности - одна из важнейших задач современной национальной системы воспитания. Современная педагогика основана на возрождении духовности украинского народа, его менталитета. Поэтому дошкольное образование должно основываться на принципах семейного воспитания, наследия народной педагогики, народного творчества, фольклора. Украинская семья как воспитательная организация обладает особым педагогическим потенциалом, который должен быть плодотворно использован в современном воспитании. Порядок в семье ведет к созданию благоприятного педагогического климата, а следовательно и к воспитательным успехам. Средством достижения главной цели народного воспитания являются народные традиции, которые передаются из поколения в поколение, с детства формируя у ребенка необходимые качества и привычки. The education of every child in the right attitude to culture, art, personality is one of the most important tasks of the modern national upbringing system. Modern pedagogy is based on the revival of the spirituality of the Ukrainian people, their mentality. Therefore, preschool education should be based on the principles of family education, the heritage of folk pedagogy, folk art, folklore. The Ukrainian family as an educational institution has a special pedagogical potential, which should be fruitfully used in modern education. The order in the family leads to the creation of a favorable pedagogical climate and, consequently, to success in education. The means of achieving the main goal of public education are national traditions, which are transmitted from generation to generation, sometimes creating the necessary qualities and habits of the child.
Опис
Ключові слова
народна творчість, патріотичні почуття, оствітня модернізація, наочно-образне мислення, народна казка, український етнос, дитяче сприйняття, національна культура, народное творчество, чувство патриотизма, модернизация образования, наглядно-образное мышление, народная сказка, украинский этнос, детское восприятие, национальная культура, folklore, patriotic feelings, educational modernization, visual-figurative thinking, fairytale, Ukrainian ethnos, children's perception, national culture
Цитування
Давидова М. О. Виховання патріотичних почуттів дошкільників засобами народної творчості / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації : збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 черв. 2018 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 69–73.