STRUCTURAL AND DERIVATIONAL PECULIARITIES OF INFORMAL PLACE NAMES IN THE USA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-03-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЛНУ ім. Т. Шевченка
Анотація
У статті розглянуто особливості структури та творення неофіційних топонімів США, а саме прізвиськ американських міст. За кількістю складників (повнозначних слів) відповідні оніми поділяються на два основні структурні типи: однокомпонентні (без урахування артиклів) та полікомпонентні. До чільних способів творення однокомпонентних топонімів-прізвиськ можна віднести штучну деформацію офіційної назви та субституцію її окремих елементів. Великою мірою застосовуються різні види усічення, рідше – словоскладання. Більшість відповідних прізвиськ-композит утворено шляхом поєднання основи town із частиною назви міста. В статье рассмотрены особенности структуры и образования неофициальных топонимов США, а именно прозвищ американских городов. По количеству компонентов (знаменательных слов) соответствующие онимы делятся на два основных структурных типа: однокомпонентные (не учитывая артиклей) и поликомпонентные. К базовым способам образования однокомпонентных топонимов-прозвищ можно отнести искусственную деформацию официального названия и субституцию его отдельных элементов. Широко применяются различные виды усечения, реже – словосложение. Большинство прозвищ-композит образовано путем соединения основы town с частью названия города. The article deals with the structure and formation of informal place names in the USA, the nicknames of American cities and towns in particular. According to the number of components (notional words) the onyms in question are divided into two basic structural types: single-component (excluding the articles) and poly-component ones. The main ways of formation of single-component city and town nicknames include artificial deformation of the official name and substitution of its elements. Different types of clipping are widely used while compounding is employed less frequently. Most compounds in question are made by combining the stem town with some part of the official place name.
Опис
Ключові слова
неофіційний топонім, прізвисько, спосіб творення, усічення, словоскладання, неофициальный топоним, прозвище, способ образования, усечение, словосложение, informal place name, nickname, way of formation, clipping, compounding
Цитування
Zosimova O. V. Structural and Derivational Peculiarities of Informal Place Names in the USA / O. V. Zosimova // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Сер. : Філологічні науки. Мовознавство. – Луганськ : ЛНУ, 2014. – № 6 (289), ч. І. – C. 137–145.