Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2463
Title: Translation of American cartoon characters’ names into Ukrainian
Other Titles: Переклад імен американських героїв мультфільмів на українську мову
Перевод имен американских героев мультфильмов на украинский язык
Authors: Zosimova, O. V.
Dudchenko, O.
Keywords: ім’я
транскрипція
буквальний переклад
наближений переклад
калькування
мова-реципієнт
имя
транскрипция
буквальный перевод
приблизительный перевод
калькирование
язык-реципиент
name
transcription
literal translation
approximate translation
calquing
target language
Issue Date: 2019
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Citation: Zosimova O. V. Translation of American cartoon characters’ names into Ukrainian / O. V. Zosimova, O. Dudchenko // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези ІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2019 р. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2019. – C. 69–71.
Abstract: The article deals with ways of translating the names of American cartoon characters into Ukrainian. These ways include transcription and transliteration, calquing, literal (equivalent) and approximate translation. The research also emphasizes various transformations determined by the necessity to adapt a particular name to the grammatical system of the target language and a foreign culture as a whole. У статті розглянуто основні способи відтворення імен персонажів в українському перекладі американських мультфільмів, а саме: транскрипція і транслітерація, калькування, буквальний (еквівалентний) і наближений переклад. Також приділено увагу різноманітним трансформаціям, зумовленим необхідністю адаптувати ім’я до граматичної системи мови-реципієнта та іншомовної культури в цілому. В статье рассматриваются основные способы передачи имен персонажей в украинском переводе американских мультфильмов, а именно: транскрипция и транслитерация, калькирование, буквальный (эквивалентный) перевод. Также уделено внимание различным трансформациям, обусловленным необходимостью адаптировать имя к грамматической системе языка-реципиента и иностранной культуре в целом.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2463
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.