Translation of American cartoon characters’ names into Ukrainian

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Анотація
The article deals with ways of translating the names of American cartoon characters into Ukrainian. These ways include transcription and transliteration, calquing, literal (equivalent) and approximate translation. The research also emphasizes various transformations determined by the necessity to adapt a particular name to the grammatical system of the target language and a foreign culture as a whole. У статті розглянуто основні способи відтворення імен персонажів в українському перекладі американських мультфільмів, а саме: транскрипція і транслітерація, калькування, буквальний (еквівалентний) і наближений переклад. Також приділено увагу різноманітним трансформаціям, зумовленим необхідністю адаптувати ім’я до граматичної системи мови-реципієнта та іншомовної культури в цілому. В статье рассматриваются основные способы передачи имен персонажей в украинском переводе американских мультфильмов, а именно: транскрипция и транслитерация, калькирование, буквальный (эквивалентный) перевод. Также уделено внимание различным трансформациям, обусловленным необходимостью адаптировать имя к грамматической системе языка-реципиента и иностранной культуре в целом.
Опис
Ключові слова
ім’я, транскрипція, буквальний переклад, наближений переклад, калькування, мова-реципієнт, имя, транскрипция, буквальный перевод, приблизительный перевод, калькирование, язык-реципиент, name, transcription, literal translation, approximate translation, calquing, target language
Цитування
Zosimova O. V. Translation of American cartoon characters’ names into Ukrainian / O. V. Zosimova, O. Dudchenko // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези ІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2019 р. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2019. – C. 69–71.