ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ ТА ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рідна школа
Анотація
У статті здійснено теоретичне обґрунтування коучингу як інноваційної форми вдосконалення готовності учителів до роботи зі здібними і обдарованими учнями. Виокремлено напрями реалізації коучингу в освіті, здійснено огляд зарубіжного досвіду використання коучингу у діяльності закладів вищої освіти та системі підвищення кваліфікації вчителів. Представлено авторську методику повного циклу коучингу, розкрито зміст його етапів у процесі вдосконалення готовності вчителів до роботи зі здібними і обдарованими учнями проектних класів «Інтелект України». В статье осуществлено теоретическое обоснование коучинга как инновационной формы совершенствования готовности учителей к работе со способными и одаренными учащимся. Выделены направления реализации коучинга в образовании, осуществлен обзор зарубежного опыта использования коучинга в деятельности учреждений высшего образования и системы повышения квалификации учителей. Представлена авторская методика полного цикла коучинга, раскрыто содержание его этапов в процессе совершенствования готовности учителей к работе со способными и одаренными учащимся проектных классов «Интеллект Украины». The theoretical foundation of coaching as an innovative form for improvement of teachers’ readiness to work with gifted and talented students is investigated in the article. The realization directions of coaching in education are distinguished, the international experience in the use of coaching in the higher education system and advanced training of teachers are analysed. The author’s method of coaching full cycle is presented, the content of its stages in the process of increasing the level of teachers’ readiness to work with gifted and talented students in the project classes «Intellect of Ukraine» is considered.
Опис
Ключові слова
коучинг, коуч-сесія, післядипломна педагогічна освіта, здібні учні, обдаровані учні, коуч-сессия, последипломное педагогическое образование, способные учащиеся, одаренные учащиеся, coaching, coach-session, postgraduate teacher’s training, gifted students, talented students
Цитування
Ушмарова В. В. Інноваційні форми підвищення рівня готовності вчителів до роботи зі здібними та обдарованими учнями / В. В. Ушмарова, Є. М. Бачинська // Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2016. - N 4. - С. 70-75.