Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Миколаївський національний університет імені. В. О. Сухомлинського
Анотація
Стаття обґрунтовує теоретичні засади та зміст нової інтегрованої навчальної дисципліни для майбутніх магістрів в університетах. Це материнознавство в соціально-педагогічній діяльності. Автор називає теоретичними засадами нової дисципліни наукові підходи різного рівня, а саме: філософські : прагматичний, діяльнісний та матеріалістичний; загальнонаукові : системний, комплексний, прав людини, розвитку людини, гендерний; конкретно наукові: підходи соціальної роботи: «кризове втручан-ня», «допомога для самодопомоги», теорія участі, профілактичний, проблемно-орієнтований підходи, із педагогічних – особистісно-орієнтований та інтегрований підхід, із психологічних: генетичної психології, психології статі, адлерівська терапія, із соціології : макро та мікросоціологічний підходи, теорії соціалізації ; із соціально-педагогічних: родиноцентричний, особистісний, середовищний підходи. Націй основі автором запропоновано зміст програми нової навчальної дисципліни.Статья обосновывает теоретические основы и содержание новой интегрированной учебной дисциплины для будущих магистров в университетах. Это материнознавство в социально-педагогической деятельности. Автор называет теоретическими основами новой дисциплины научные подходы разного уровня, а именно : философские: прагматический, деятельностный и материалистический; общенаучные: системный, комплексный, прав человека, развития человека, гендерный; конкретнонауковые: подходы социальной работы: «кризисное вмешательство», «помощь для самопомощи», теория участия, профилактический, проблемно-ориентированный подходы, из педагогических – личностно-ориентированный и интегрированный подход, из психологических: генетической психологии, психологии пола, адлеровской терапия, по социологии: макро- и микросоциологических подходы, теории социализации; из социально-педагогических: родиноцентричний, личностный, экологический подходы. На этой основе автором предложено содержание программы новой учебной дисциплины. The article substantiates the theoretical foundations and content of the new integrated academic discipline for future masters in universities. This is material knowledge in social and educational activities. The author calls the theoretical foundations of the new discipline scientific approaches at various levels, namely: philosophical: pragmatic, activity and materialistic; general scientific: systemic, integrated, human rights, human development, gender; specifically scientific: social work approaches: “crisis intervention”, “help for self-help”, the theory of participation, preventive, problem-oriented approaches, from pedagogical - personality-oriented and integrated approach, from psychological: genetic psychology, gender psychology, Adler therapy, on sociology: macro and microsociological approaches, theories of socialization; with socio-pedagogical: family-centered, personal, environmental approaches. On this basis, the author proposed the content of the program of the new academic discipline.
Опис
Ключові слова
материнство, материнознавство, соціально-педагогічна діяльність, інтегрована навчальна дисципліна, зміст навчальної дисципліни, теоретичні основи навчальної дисципліни, материнство, материнознавство, социально-педагогическая деятельность, интегрированая учебная дисциплина, содержание учебной дисциплины, теоретические основы учебной дисциплины, учебная дисциплина, motherhood, material knowledge, social and pedagogical activity, integrated academic discipline, content of the academic discipline, theoretical bases of educational discipline
Цитування
Трубавіна І. М. Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти / І. М. Трубавіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки / Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2018. – № 3 (62) верес. 2018, т. 2. – С. 318–326.