Професійна мобільність учителя в умовах інтеграції України в міжнародний освітній простір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Маріупольський державний університет
Анотація
У тезах характеризуються різні варіанти виявлення професійної мобільності особистості, які стосуються й особистості вчителя. Проаналізовано результати анкетування вчителів з метою виявлення недоліків методичної роботи. Зазначено те, що формування професійної мобільності вчителів вимагає організації цілеспрямованої системної методичної роботи на засадах співпраці й партнерських стосунків. В тезисах характеризуются различные варианты выявления профессиональной мобильности личности, относятся и к личности учителя. Проанализированы результаты анкетирования учителей с целью выявления недостатков методической работы. Отмечено, что формирование профессиональной мобильности учителей требует организации целенаправленной системной методической работы на основе сотрудничества и партнерских отношений. In the theses, there are various options for identifying the professional mobility of the individual, and apply to the personality of the teacher. Analyzed the results of the survey of teachers in order to identify the shortcomings of methodological work. It is noted that the formation of professional mobility of teachers requires the organization of purposeful systematic methodical work on the basis of cooperation and partnership.
Опис
Ключові слова
професійна мобільність, особистості, вчителі, методична робота, співпраця, формування, самоосвіта, профессиональная мобильность, личности, учителя, методическая работа, сотрудничество, формирование, самообразование, professional mobility, personalities, teachers, methodical work, cooperation, formation, self-education
Цитування
Горбачова І. І. Професійна мобільність учителя в умовах інтеграції України в міжнародний освітній простір / І. І. Горбачова // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 18-19 квіт. 2018 р. / Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 155–156.