Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/221
Title: ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЯК ЗРАЗОК ЦІННІСНОЇ СПАДКОЄМНОСТІ, ВІДТВОРЕННЯ Й РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК ПРИМЕР ЦЕННОСТНОГО НАСЛЕДОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS AS AN EXAMPLE OF VALUE INHERITANCE, REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MUSIC CULTURE
Authors: Жуков, В. П.
Keywords: оркестр
народні інструменти
традиційна музична культура
спадкоємність
народные инструменты
традиционная музыкальная культура
преемственность
orchestra
folk instruments
traditional musical culture
succession
Issue Date: 20-May-2016
Publisher: Вид-во "Точка"
Citation: Жуков В. П. Оркестр народних інструментів як зразок ціннісної спадкоємності, відтвореняя й розвитку традиційної музичної культури / В. П. Жуков // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016.р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. організаційно-метод. центр культури і мистец ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – С. 83–87.
Abstract: У статті проаналізовано необхідність розробки сучасних програм, спрямованих на знайомство людини з традиційною музичною культурою. Саме в ній формуються основні якості особистості людини, її моральні та культурні ціннісні орієнтації. Також аналізується розвиток музичного мистецтва в Україні з найдавніших часів до середини ХХ століття. Таким чином, історичний розвиток та сучасне функціонування музичних народних інструментальних колективів формує покоління талановитих виконавців та музичних особистостей, які вносять безцінний вклад у надбання української культури. Оркестрові колективи народних інструментів є гарним зразком ціннісної спадкоємності, відтворення й розвитку традиційної музичної культури. В статье проанализирована необходимость разработки современных программ, направленных на знакомство человека с традиционной музыкальной культурой. Именно в ней формируются основные качества личности человека, ее нравственные и культурные ценностные ориентации. Также анализируется развитие музыкального искусства с древнейших времен до середины XX века. Таким образом, историческое развитие и современное функционирование народных музыкальных инструментальных коллективов формирует поколение талантливых исполнителей и музыкальных личностей, которые вносят бесценный вклад в достояние украинской культуры. Оркестровые коллективы народных инструментов являются достойным образцом ценностной преемственности, воспроизводства и развития традиционной музыкальной культуры. The article analyzes the need to develop modern programmes for the acquaintance people with a traditional music culture. It formed the basic qualities of the human personality, its moral and cultural value orientation. Also examines the development of musical art from ancient times to the mid-twentieth century. Thus, the historical development and contemporary functioning of national musical instrumental ensembles forms a generation of talented performers and musical personalities who are making an invaluable contribution to the heritage of Ukrainian culture. The orchestral ensembles of folk instruments is a good example of the value of continuity, reproduction and development of traditional musical culture.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/221
Appears in Collections:Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуков В. П. .pdf124.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.