Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2187
Title: Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти : український контекст
Other Titles: Базовые приоритеты государственной политики в сфере высшего образования : украинский контекст
The basic priorities of the state policy in the sphere of higher education : the Ukrainian context
Authors: Куц, Г. М.
Keywords: знання
освітні стратегії
університет світового класу
"встановлення порядку денного"
знания
образовательные стратегии
университет мирового класса
"установление повестки дня"
knowing
educational strategies
world class university
"setting the agenda"
Issue Date: 2013
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, видавництво «Гілея»
Citation: Куц Г. М. Базові пріоритети державної політики у сфері вищої освіти : український контекст / Г. М. Куц // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; [редкол. : Вашкевич В. М. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Гілея, 2013. – Вип. 75 (8). – С. 525–527.
Abstract: Підхід до розуміння знання, як споживацької послуги став, на жаль пріоритетним у сучасній освітній сфері, коли вважається, що університет має підпорядковуватися лише ринку праці. Це включає орієнтацію освіти на майбутнє, виключає впровадження знань, які породжують інновації. Виокремлено базові напрями перетворень у сфері вищої освіти в контексті ідеологеми університету світового класу. Для ефективного втілення виділених стратегій в освітній сфері запропоновано використовувати підхід " встановлення порядку денного" (agenda setting), який є першою і, можливо, найбільш критичною стадією політики. Подход к пониманию знания, как потребительской услуги стал, к сожалению приоритетным в современной образовательной сфере, когда считается, что университет должен подчиняться только рынку труда. Это включает ориентацию образования на будущее, исключает внедрение знаний, которые порождают инновации. Выделены базовые направления преобразований в сфере высшего образования в контексте идоологемы университета мирового класса. Для эффективного воплощения выделенных стратегий в сфере образования предложено использовать подход "установление повестки дня", который является первым, и.можливо, наиболее критической стадией политики. The approach to understanding knowledge as consumer service has, unfortunately, become a priority in the modern educational field, when it is believed that the university should be subject only to the labor market. This includes the orientation of education for the future, eliminating the use of knowledge that generates innovation. The basic directions of transformations in the sphere of higher education in the context of world class university idiologists are singled out. To effectively implement selected strategies in the field of education, it is suggested to use the "setting agenda" approach, which is the first, and possibly the most critical stage of policy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2187
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Куц Г. М. Базові пріоритети державної політики .pdf68.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.