КУЛЬТУРОТВОРЧІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено головні положення культуротворчої парадигми як стратегічного напряму оновлення професійної мистецької освіти. Окреслено провідні тенденції у галузі професійної мистецької освіти Обґрунтовано, що не тільки рівень розвитку культури визначає рівень розвитку освіти, а й освіта стає джерелом її розвитку, генератором нових культурних форм, і у такий спосіб вимагає від людини високого ступеня освіченості. В статье определены основные положения культуротворческой парадигмы как стратегического направления обновления профессиональной художественного образования. Определены основные тенденции в области профессионального художественного образования Обосновано, что не только уровень развития культуры определяет уровень развития образования, но и образование становится источником ее развития, генератором новых культурных форм, и таким образом требует от человека высокой степени образованности. The article defines the main provisions of the culture-creating paradigm as a strategic direction for the renewal of vocational art education. The main trends in the field of vocational art education are identified. It has been substantiated that not only the level of cultural development determines the level of development of education, but also education becomes the source of its development, the generator of new cultural forms, and thus requires a high degree of education from a person
Опис
Ключові слова
освіта, мистецтво, мистецька освіта, культура, людина, образование, искусство, художественное образование, культура, человек, еducation, art, art education, culture, people
Цитування
Тушева В. В. Культуротворчі засади професійної мистецької освіти // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 14–16.