PRAGMATIC POTENTIAL OF THE PRONOUN IT IN TEXTS OF HORROR DISCOURSE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця
Анотація
The article contains an analysis of the pragmatic potential of the English pronoun it in the texts of the horror discourse. The study was conducted in the framework of modern approaches of linguistic pragmatics, namely the creation of communicative meanings and their shades in the process of communication "author - reader". Recognizing the existence of the fictional world of artistic texts and the peculiarities of the reference in them, an analysis was made of the reference possibilities of the personal pronoun it and the implicit communicative meanings that appear in the process of text origin and text perception. Стаття містить аналіз прагматичного потенціалу англійського займенника it у текстах дискурсу жахів. Дослідження проведено у межах сучасних підходів лінгвістичної прагматики, а саме творення комунікативних смислів та їх відтінків у процесі комунікації «автор – читач». Визнаючи існування вигаданого світу художніх текстів та особливостей референції в них, було здійснено аналіз референційних можливостей особового займенника it та імпліцитних комунікативних смислів, що з’являються у процесі текстопородження й текстосприйняття. Статья содержит анализ прагматического потенциала английского местоимения it в текстах дискурса ужасов. Исследование проведено в рамках современных подходов лингвистической прагматики, а именно создание коммуникативных смыслов и их оттенков в процессе коммуникации «автор - читатель». Признавая существование вымышленного мира художественных текстов и особенностей референции в них, был осуществлен анализ референционных возможностей личного местоимения it и имплицитных коммуникативных смыслов, которые появляются в процессе текстопроисхождения и текстовосприятия.
Опис
Ключові слова
horror discourse, text, fictional world, implicitness, communicative sense, pronoun it, дискурс жахів, текст, вигаданий світ, імпліцитність, комунікативний смисл, займенник it, дискурс ужасов, текст, вымышленный мир, имплицитность, коммуникативный смысл, местоимение it
Цитування
Sazonova Ya. Yu. Pragmatic potential of the pronoun it in texts of horror discourse / Ya. Yu. Sazonova // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т імені В. Стуса. – Вінниця : ДонНУ, 2017. – Вип. 33. – С. 135–140.