Пошуки нових підходів у підручникотворенні (друга половина XIX ст.)

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Основа"
Анотація
Стаття присвячена питанням створення підручників географії, які використовувались у другій половині XIX ст. З’ясовано що спочатку зберігались традиції підручникотворення попереднього періоду, але нові підходи призвели до появи праць, які більше відповідали методичним вимогам того часу. На підготовку цих засобів навчання вплинули соціальні і культурно-історичні умови того часу. Виявлено, що на теренах Галичини крім російського, важливим напрямом, яким рухалася й утверджувалася географія був західний. Статья посвящена вопросам создания учебников географии, которые использовались во второй половине XIX в. Выяснено, что сначала хранились традиции учебников предыдущего периода, но новые подходы привели к появлению работ, которые больше соответствовали методическим требованиям того времени. На подготовку этих средств обучения повлияли социальные и культурно-исторические условия того времени. Выявлено, что на территории Галичины кроме русского, важным направлением, которым двигалась и утверждалась география был западный. The article is devoted to the questions of creating textbooks of geography, which were used in the second half of the XIX century. It was found out that the traditions of textbook creation of the previous period were preserved, but new approaches led to the appearance of works that more consistent with the methodical requirements of that time. The training of these means of training was influenced by the social and cultural-historical conditions of the time. It was discovered that in the territory of Galicia, in addition to the Russian, an important direction in which the geography was moving and asserted was Western.
Опис
Ключові слова
географія, засоби навчання, підручники, підручникотворення, география, способы обучения, учебники, создание учебников, geography, ways of learning, textbooks, creating textbooks
Цитування
Стадник О. Г. Пошуки нових підходів у підручникотворенні (друга половина XIX ст.) / О. Г. Стадник // Географія : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2018. – № 9–10. – С. 349–350.