ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ ВИСОКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В рецензії на монографію К. В. Хінкіладзе "Література за межами високої словесності: Белетристика у літературі російського Зарубіжжя 1920-1930-х рр." розглянуто проблему розшарування літератури на "високу", або елітарну літературу, адресовану вишуканому, добре освіченому читачеві; масову, споживачами якої є найширші кола звичайних, невибагливих читачів, та літературу "серединного " поля, або міддл-літературу, читачами якої є ерудовані, орієнтовані на якісне читання представники серединного шару суспільства, готові як до розваги, так і до міркувань над серйозними і актуальними проблемами сьогодення. Підкреслено, що авторка монографії звернулася до осмислення літератури "серединного" поля першої третини ХХ ст., створеної не в метрополії, а за її межами. Саме цей період історії літератури не так часто є предметом наукових досліджень. Тому постановка питання К. В. Хінкіладзе вирішує дві наукові проблеми: введення до наукового обігу і аналітичне осмислення маловідомих творів, які не перевидавалися на батьківщині і є бібліографічними рідкостями, та поглиблення уявлень про белетристику як таку. В рецензии на монографию К. В. Хинкиладзе «Литература за пределами высокой словесности: Беллетристика в литературе российского Зарубежья 1920-1930-х гг.» рассмотрено проблему расслоения литературы на «высокую», или элитарную литературу, адресованную изысканному, хорошо осведомленному читателю; массовую, потребителями которой являются широкие круги обычных нетребовательных читателей, и литературу «серединного» поля, или миддл-литературу, читателями которой являются эрудированные, ориентированные на качественное чтение представители среднего слоя общества, готовые и к развлечениям, и размышлениям над серьезными и актуальными проблемами сегодняшнего дня. Подчеркнуто, что автор монографии обратилась к осмыслению литературы «серединного» поля первой трети ХХ в., созданной не в метрополии, а за ее пределами. Именно этот период истории литературы не так часто является предметом научных исследований. Поэтому постановка вопроса К. В. Хинкиладзе решает две научные проблемы: введение в научный оборот и аналитическое осмысление малоизвестных произведений, не переиздаваемых на родине и являющиеся библиографической редкостью, и углубление представлений о беллетристике как таковой.
Опис
Ключові слова
багаторівнева література, "висока" література, белетристика російського Зарубіжжя, рецензія, многоуровневая литература, "высокая литература", беллетристика российского Зарубежья, рецензия, multilevel literature, high literature, fiction of russian Foreignness, review
Цитування
Тарарак О. В. Література за межами високої словесності // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Андрущенко та ін.]. - Київ : ВД Д. Бураго, 2016. - Вип. 1 (83). - С. 218-222. - Рец. на кн. : Хінкіладзе К. В. Література за межами високої словесності: Белетристика у літературі російського Зарубіжжя 1920-х-1930-х рр. - Київ, 2016.