Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/160
Title: ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ ВИСОКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Authors: Тарарак, О. В.
Keywords: багаторівнева література
"висока" література
белетристика російського Зарубіжжя
рецензія
многоуровневая литература
"высокая литература"
беллетристика российского Зарубежья
рецензия
multilevel literature
high literature
fiction of russian Foreignness
review
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Тарарак О. В. Література за межами високої словесності // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Андрущенко та ін.]. - Київ : ВД Д. Бурого, 2016. - Вип. 1 (83). - С. 218-222. - Рец. на кн. : Хінкіладзе К. В. Література за межами високої словесності: Белетристика у літературі російського Зарубіжжя 1920-х-1930-х рр. - Київ, 2016.
Abstract: В рецензії на монографію К. В. Хінкіладзе "Література за межами високої словесності: Белетристика у літературі російського Зарубіжжя 1920-1930-х рр." розглянуто проблему розшарування літератури на "високу", або елітарну літературу, адресовану вишуканому, добре освіченому читачеві; масову, споживачами якої є найширші кола звичайних, невибагливих читачів, та літературу "серединного " поля, або міддл-літературу, читачами якої є ерудовані, орієнтовані на якісне читання представники серединного шару суспільства, готові як до розваги, так і до міркувань над серйозними і актуальними проблемами сьогодення. Підкреслено, що авторка монографії звернулася до осмислення літератури "серединного" поля першої третини ХХ ст., створеної не в метрополії, а за її межами. Саме цей період історії літератури не так часто є предметом наукових досліджень. Тому постановка питання К. В. Хінкіладзе вирішує дві наукові проблеми: введення до наукового обігу і аналітичне осмислення маловідомих творів, які не перевидавалися на батьківщині і є бібліографічними рідкостями, та поглиблення уявлень про белетристику як таку. В рецензии на монографию К. В. Хинкиладзе «Литература за пределами высокой словесности: Беллетристика в литературе российского Зарубежья 1920-1930-х гг.» рассмотрено проблему расслоения литературы на «высокую», или элитарную литературу, адресованную изысканному, хорошо осведомленному читателю; массовую, потребителями которой являются широкие круги обычных нетребовательных читателей, и литературу «серединного» поля, или миддл-литературу, читателями которой являются эрудированные, ориентированные на качественное чтение представители среднего слоя общества, готовые и к развлечениям, и размышлениям над серьезными и актуальными проблемами сегодняшнего дня. Подчеркнуто, что автор монографии обратилась к осмыслению литературы «серединного» поля первой трети ХХ в., созданной не в метрополии, а за ее пределами. Именно этот период истории литературы не так часто является предметом научных исследований. Поэтому постановка вопроса К. В. Хинкиладзе решает две научные проблемы: введение в научный оборот и аналитическое осмысление малоизвестных произведений, не переиздаваемых на родине и являющиеся библиографической редкостью, и углубление представлений о беллетристике как таковой.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/160
Appears in Collections:Кафедра німецької філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тарарак.pdf290.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.