Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)
Анотація
Укладення трудового договору – основний спосіб здійснення права на працю, у якому виявляється принцип свободи праці. Саме трудовий договір дозволяє встановити конкретні умови праці шляхом досягнення згоди між працівником і роботодавцем, визначити суб’єктивні права й обов’язки сторін, що стає запорукою стабільності функціонування трудових правовідносин. Заключение трудового договора - основной способ осуществления права на труд, в котором проявляется принцип свободы труда. Именно трудовой договор позволяет установить конкретные условия труда путем достижения согласия между работником и работодателем, определить субъективные права и обязанности сторон, становится залогом стабильности функционирования трудовых правоотношений. The conclusion of an employment contract is the main way to exercise the right to work, in which the principle of freedom of labor is manifested. It is the labor contract that allows you to establish specific working conditions by reaching agreement between the employee and the employer, determining the subjective rights and obligations of the parties, becoming the guarantee of the stability of the functioning of labor relations.
Опис
Ключові слова
цивільне право, правові можливості, суб’єкти трудових правовідносин, трудовий договір, гражданское право, правовые возможности, субъекты трудовых правоотношений, трудовой договор, civil law, legal opportunities, subject of labor relations, employment contract
Цитування
Іщенко Н. І. Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору / Н. І. Іщенко // Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 3 лист. 2017 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. ; [за заг. ред. К. Ю. Мельника]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 193–195.