ПАМ’ЯТАЙ ПРО МИНУЛЕ, АБИ У НАС БУЛО МАЙБУТНЄ (ЗА РОМАНОМ М. ЗУЗАКА «КРАДІЙКА КНИЖОК»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідницькій роботі розглядається питання збереження колективної та індивідуальної пам'яті про минуле на прикладі роману Маркуса Зузака «Крадійка книжок». Ця проблема є малодослідженою, але актуальною завдяки аналізу подій Другої світової війни з точки зору пересічних німців. Особливу увагу приділено питанням війни та Голокосту. Встановлено, що більшість населення Німеччини відкрито виступала проти нацистського режиму, знаючи про наслідки. Прості люди в Німеччині страждали від насильства так само, як і населення інших європейських країн. Зображено нелюдські злочини нацистського режиму проти громадян Німеччини та окупованих територій. Проаналізовано стосунки головних героїв з тогочасним фашистським режимом. Авторка простежує розвиток Лізель Менінгер від незрілої дівчини до зрілої особистості. Виявлено, що мистецтво дає надію на духовне відродження людства. Зроблено висновок, що героїзм - це не тільки щось значне і героїчно величне, а й непомітні вчинки звичайних людей, які проявляли доброту до інших у важкі часи війни. The research work examines the issue of preserving the collective and individual memory of the past based on Markus Zusak's novel "The Book Thief." This problem is underexplored but relevant due to the analysis of events of World War II from the perspective of ordinary Germans. Special attention is paid to the issues of war and the Holocaust. It is established that the majority of the German population openly opposed the Nazi regime, knowing the consequences. Ordinary people in Germany suffered violence just like the populations of other European countries. Inhumane crimes of the Nazi regime against German citizens and occupied territories are depicted. The relationships of the main characters with the fascist regime of that time are analyzed. The author traces the development of Liesel Meninger from an immature girl into a mature individual. It is revealed that art provides hope for the spiritual rebirth of humanity. The conclusion is drawn that heroism is not only something significant and heroically grand but also the unnoticed actions of ordinary people who showed kindness to others during the difficult times of war.
Опис
Ключові слова
колективна та індивідуальна пам'ять, М. Зузак, роман «Крадійка книжок», проблема війни, collective and individual memory, M. Zuzak, the novel “The Book Thief”, the problem of war
Цитування
Івахненко Ю. В. Пам'ятає про минуле, аби у нас було майбутнє (за романом М. Зузака «Крадійка книжок») / Ю. В. Івахненко, О. В. Радчук // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 140–144.