РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті відображено важливе питання формування та розвитку усного мовлення загального навчання й виховання дошкільників з порушенням слухової функції. Відзначається, що ефективність роботи з розвитку усного мовлення дітей з вадами слуху, напряму залежить від кількох чинників: стану слухової функції дитини; компенсаторних можливостей дитини; часу початку цілеспрямованої педагогічної роботи; методів та способів навчання. дитини. Було обговорено актуальне питання часу початку сурдопедагогічної роботи. Робота над усним мовленням на заняттях з формування елементарних математичних уявлень обов’язково повинна бути систематичною й містити в собі використання різних методів й способів навчання: наочних (підбір певного дидактичного матеріалу до теми заняття), словесних (пояснення педагога, вказівка та ін.), практичних ( вправи, завдання практичного змісту). Особливу роль в розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку відіграє дидактична гра. Формування усного мовлення у дітей з вадами слуху є складним процесом, одним із ефективних засобів розвитку якого є проведення занять з формування елементарних математичних уявлень. В статье освещается важный вопрос формирования и развития устной речи общего обучения и воспитания дошкольников с нарушением слуховой функции. Отмечается, что эффективность работы по развитию устной речи детей с недостатками слуха, напрямую зависит от нескольких факторов: состояния слуховой функции ребенка; компенсаторных возможностей ребенка; времени начала целенаправленной педагогической работы; методов и способов обучения. ребенка. Был обсужден актуальный вопрос о времени начала сурдопедагогической работы. Работа над устной речью на занятиях по формированию элементарных математических представлений обязательно должна быть систематической и содержать в себе использование различных методов и способов обучения: наглядных (подбор определенного дидактического материала к теме занятия), словесных (объяснение педагога, указание и др.), практических (упражнения, задачи практического содержания). Особую роль в развитии речи детей старшего дошкольного возраста играет дидактическая игра. Формирование устной речи у детей с недостатками слуха является сложным процессом, одним из эффективных средств развития которого является проведение занятий по формированию элементарных математических представлений.
Опис
Ключові слова
розвиток усного мовлення, вади слуху, здоров'я дитини, сурдопедагогічна робота, студентські роботи, развитие устной речи, недостатки слуха, здоровье ребенка, сурдопедагогическая работа, студенческие работы, the development of speech, impaired hearing, children's health, surdopedagogics work, student work
Цитування
Качан О. С. Розвиток усного мовлення на заняттях з математики у дітей з вадами слуху старшого дошкільного віку / О. С. Качан // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 653–655.