ВІСНИК СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, здобувачів з актуальних питань різних напрямів наук: педагогічних, психологічних, природничих, медичних, технічних, філософських, економічних, філологічних, юридичних та інших. The collection contains scientific papers devoted to the coverage of theoretical and practical results of scientific research by young scientists, teachers of higher education institutions, doctoral students, postgraduate students, master's students, and applicants on topical issues in various fields of science: pedagogical, psychological, natural, medical, technical, philosophical, economic, philological, legal, and others.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, молоді науковці, заклади вищої освіти, розвиток науки, дослідження з психолого-педагогічних наук, освітній процес, підготовка фахівців, scientific research, young scientists, higher education institutions, development of science, research in psychological and pedagogical sciences, educational process, training of specialists
Цитування
Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 201 с. : іл.