ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інклюзивне навчання нині широко впроваджується в Україні. Це безперечно досить продуктивна система, проте її впровадження в практику зазнає різноманітні труднощі. Однією з них є ставлення до інклюзивного навчання учасників цих процесів, зокрема педагогів. Вивчення відношення вчителів початкових класів до інклюзивних процесів та інформованості щодо організації навчального та виховного процесу дітей з особливостями психофізичного розвитку продемонструвало наявність низки проблем, які потребують негайного та поступового вирішення. Необхідна цілеспрямована робота по удосконаленню знань, методичної підготовки вчителів щодо роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, їх навчання та соціалізації, навчанню педагогів співпрацювати з усіма учасниками процесу, працювати в команді. Инклюзивное обучение в настоящее время широко внедряется в Украине. Это определенно достаточно производительная система, однако ее внедрение в практику несет различные трудности. Одной из них является отношение к инклюзивному обучению участников этого процесса, в частности педагогов. Изучение отношения учителей начальных классов к инклюзивных процессов и информированности по организации учебного и воспитательного процесса детей с особенностями психофизического развития продемонстрировало наличие ряда проблем, требующих немедленного и постепенного решения. Необходима целенаправленная работа по совершенствованию знаний, методической подготовки учителей по работе с детьми с особенностями психофизического развития, их обучение и социализации, обучению педагогов сотрудничать со всеми участниками процесса, работать в команде. Inclusive education is now widely implemented in Ukraine. This is definitely a fairly productive system, but its introduction into practice has various difficulties. One of them is the attitude towards inclusive education of participants in this process, in particular teachers. The study of the attitude of primary school teachers towards inclusive processes and awareness of the organization of the educational and upbringing process of children with special psychophysical development demonstrated a number of problems requiring immediate and gradual solutions. A purposeful work is needed to improve the knowledge, methodical preparation of teachers for working with children with special psychophysical development, their education and socialization, training teachers to cooperate with all participants in the process, to work in a team.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, інклюзивний клас, інклюзії, початкове навчання, стан готовності, инклюзивное обучение, инклюзивный класс, инклюзии, начальное обучение, состояние готовности, inclusive education, inclusive class, inclusions, primary education, readiness status
Цитування
Потамошнєва О. М. Визначення стану готовності вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному класі / О. М. Потамошнєва, П. П. Пашинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 678–681.