Ефективні прийоми засвоєння першокласниками графічних образів літер української абетки в процесі опанування навички читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто формування в першокласників механізму читання, яке є одним з пріоритетних завдань учителя початкової школи, оскільки від рівня володіння цією навичкою залежить успішність навчання в цілому, адже читання - це важливий засіб отримання і засвоєння знань. Зазначено, що використання ігрових прийомів роботи, спрямованих на засвоєння графічного образу букви дозволить викликати в учнів інтерес до вивчення абетки і стимулюватиме бажання якомога швидше опанувати навичку читання. Theses consider the formation of the reading mechanism in first graders, which is one of the priority tasks of an elementary school teacher, since the success of education as a whole depends on the level of mastery of this skill, because reading is an important means of obtaining and assimilating knowledge. It is noted that the use of game methods of work, aimed at learning the graphic image of the letter, will make students interested in learning the alphabet and will stimulate the desire to master the skill of reading as soon as possible.
Опис
Ключові слова
освітній процес, читання, вивчення абетки, студентські роботи, educational process, reading, studying the alphabet, student works
Цитування
Савченко А. Ефективні прийоми засвоєння першокласниками графічних образів літер української абетки в процесі опанування навички читання / А. Савченко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 59.