Організація навичок самостійної роботи молодших школярів в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто організацію навичок самостійної роботи молодших школярів в умовах дистанційного навчання. Важливо організувати роботу учнів початкових класів, оскільки саме в період молодшого шкільного віку формуються навички системного й систематичного навчання: дотримання режиму роботи й відпочинку, визначення головного й другорядного в навчальній роботі, правильного розподілу сил, послідовність опрацювання матеріалів, виконання письмових робіт та правильність їх оформлення. Зауважено, що самостійна робота залишається важливим складником освітнього процесу і в умовах дистанційного навчання. The publication examines the organization of independent work skills of younger schoolchildren in the conditions of distance learning. It is important to organize the work of primary school students, since it is during the period of primary school age that the skills of systematic and systematic learning are formed: compliance with the regime of work and rest, determination of the main and secondary in educational work, the correct distribution of forces, the sequence of processing materials, the execution of written works and the correctness of their design . It was noted that independent work remains an important component of the educational process even in the conditions of distance learning.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, організація самостійної роботи, діти молодшого шкільного віку, магістерські роботи, Distance Learning, organization independent work, children of primary school age, master's work
Цитування
Кравченко М. Організація навичок самостійної роботи молодших школярів в умовах дистанційного навчання / М. Кравченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 103.