ЕСЕЙ ЯК ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ ЖАНР: ТАРАС ПРОХАСЬКО І ТАРАС ЛЮТИЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано спроби окреслити жанр есею, які належать знаним есеїстам: Тарасові Прохаську в його лекції 86 «Есей: спроба деконструкції» (2019) і Тарасові Лютому, лекція якого має назву «Філософський есей і смисли» (2019). Зазначено, що проблематичність есею породжується ціллю написання твору, його максимальною суб’єктивністю, особливостями сприйняття й аналізу інформаційного потоку сучасним читачем. Т. Прохасько й Т. Лютий демонструють вдале поєднання теоретичних знань і практичних навичок, що підтверджується визнанням читацької аудиторії і критиків. The article analyzes the attempts to outline the essay genre, which belong to well-known essayists: Taras Prokhask in his lecture 86 "Essay: an attempt at deconstruction" (2019) and Taras Lutom, whose lecture is entitled "Philosophical Essay and Meanings" (2019). It is noted that the problematic nature of the essay is caused by the purpose of writing the work, its maximum subjectivity, the peculiarities of the perception and analysis of the information flow by the modern reader. T. Prokhasko and T. Lyuty demonstrate a successful combination of theoretical knowledge and practical skills, which is confirmed by the recognition of the readership and critics.
Опис
Ключові слова
есеї, Прохасько Т., Лютий Т., студентські роботи, essays, T. Prokhasko, T. Lyuty, student works
Цитування
Хижняк Г. Ю. Есей як проблематичний жанр: Тарас Прохасько і Тарас Лютий / Г. Ю. Хижняк // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 85–87.