ПОНЯТТЯ «ГРАНИЧНІСТЬ» У ГУМАНІТАРНОМУ ПОЛІ ЗНАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто поняття «граничність» у гуманітарному полі знань. Для позначення граничності важливу роль відіграють граничні дієслова, які вказують на досягнення або перетинання певної границі, межі або стану («досягти», «закінчити», «здійснити»). Зазначено, що граничність широко використовується для позначення завершених дій та ситуацій у різних аспектах гуманітарних знань. А важливість самого феномену зумовлюється тим, що актуалізує всі грані людського буття в просторо-часовій і кількісно-якісній визначеності. The article examines the concept of "limitation" in the humanitarian field of knowledge. Limiting verbs, which indicate reaching or crossing a certain limit, border or state ("to reach", "to finish", "to carry out"), play an important role in denoting limitability. It is noted that finitude is widely used to denote completed actions and situations in various aspects of humanitarian knowledge. And the importance of the phenomenon itself is determined by the fact that it actualizes all aspects of human existence in space-time and quantitative-qualitative certainty.
Опис
Ключові слова
граничність, гуманітарні науки, студентські роботи, marginality, humanities, student works
Цитування
Прасова І. В. Поняття «граничність» у гуманітарному полі знань / І. В. Прасова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 31–33.