Особливості формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності. У школі творчі здібності формуються в рамках освітнього процесу, в тому числі на уроках образотворчого мистецтва, музики, літератури, в процесі навчання, виховання та спілкування. Зауважено, що здібності молодших школярів сприяють їхньому особистісному розвитку і становленню як особистостей, особливо в процесі проєктної діяльності, оскільки вона дозволяє учням: здобути нові знання і вміння; розвивати творче і критичне мислення; навчитися працювати в команді; усвідомити свою відповідальність за результати своєї діяльності. The article examines the peculiarities of the formation of creative abilities of younger schoolchildren in the process of project activity. At school, creative abilities are formed within the framework of the educational process, including in the lessons of fine arts, music, literature, in the process of learning, education and communication. It is noted that the abilities of younger schoolchildren contribute to their personal development and formation as individuals, especially in the process project activity, as it allows students to: acquire new knowledge and skills; to develop creative and critical thinking; learn to work in a team; to realize their responsibility for the results of their activities.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, діти молодшого шкільного віку, проєктна діяльність, магістерські роботи, creativity, children of primary school age, project activity, master's work
Цитування
Блага А. Особливості формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності / А. Блага // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 10.