СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПРОВІДНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено особистісно-орієнтоване фізичне виховання як провідну психолого-педагогічну умову збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Система фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями включає в себе різноманітні механізми впливу на розумовий розвиток та вдосконалення способів здобуття інформації, формування емоційно-вольової сфери та навичок соціальної поведінки моральності та духовності. Зазначено, що підґрунтям для формування основ здоров’язбережувальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями є створення вчителем під час уроків ситуації особистісно орієнтованого фізичного виховання, яку можна вважати процесом надання педагогічної допомоги учням початкової школи з інтелектуальними порушеннями у становленні їх самоідентифікації, соціалізації, життєвого самоствердження та набуття ними усвідомлених навичок здорового способу життя. The article examines personality-oriented physical education as a leading psychological and pedagogical condition for preserving the health of children of primary school age with intellectual disabilities. The system of physical education of children of primary school age with intellectual disabilities includes various mechanisms of influence on mental development and improvement of methods of obtaining information, formation of the emotional and volitional sphere and skills of social behavior, morality and spirituality. It is noted that the basis for the formation of the foundations of health care competence in younger schoolchildren with intellectual disabilities is the creation by the teacher during lessons of a situation of personally oriented physical education, which can be considered a process of providing pedagogical assistance to elementary school students with intellectual disabilities in the formation of their self-identification, socialization, life self-affirmation and acquisition of self-aware healthy lifestyle skills.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, збереження здоров’я, інтелектуальні порушення, здоровий спосіб життя, діти молодшого шкільного віку, магістерські роботи, physical education, preservation of health, intellectual disabilities, healthy lifestyle, children of primary school age, master's works
Цитування
Єна А. О. Створення педагогічної ситуації особистісно-орієнтованого фізичного виховання як провідна психолого-педагогічна умова збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями / А. О. Єна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 414–419.