БАТЬКІВСЬКА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ООП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто батьківську підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Сім'я дитини з відхиленнями в розвитку є її першим соціалізуючим інститутом. Процес дорослішання дітей такої категорії проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі. Наведено етапи соціалізації дитини. Зазначено, що батьки потребують відповідної підтримки і допомоги, що безумовно, підвищить у цьому їхню роль. Обов’язковим є отримання батьками широкого спектру послуг аби надати їм можливість стати компетентними захисниками прав своїх дітей, для подальшого використання цих навичок у відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти, забезпечення економічної та соціальної незалежності дітей у майбутньому. The article discusses parental support of children with special educational needs. The family of a child with developmental disabilities is his first socializing institution. The process of growing up of children in this category takes place with great difficulty and at a somewhat slower pace. The stages of child socialization are given. It is noted that parents need appropriate support and help, which will certainly increase their role in this. It is mandatory for parents to receive a wide range of services to give them the opportunity to become competent defenders of their children's rights, to further use these skills in defending the child's right to equal access to quality education, ensuring children's economic and social independence in the future.
Опис
Ключові слова
батьківська підтримка, діти з особливими освітніми потребами, соціалізація дітей, інклюзія, студентські роботи, parental support, children with special educational needs, socialization of children, inclusion, student works
Цитування
Онишко С. В. Батьківська підтримка дітей з ООП / С. В. Онишко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 379–381.