Методика навчання окремим ударам при самозахисті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях розглядаються навчальні питання, правильне засвоєння яких може найбільш ефективно сприяти збереженню життя, що особливо актуально під час військового стану, коли очевидним є сплеск злочинності, а тому громадяни як ніколи повинні вміти захищати Україну, боротися за життя своїх близьких та своє життя. Значна частина ударів, що розглядаються у методичних рекомендаціях, не використовуються в аматорському та професійному спорті, а лише за бойового контакту. Навчальний матеріал розрахований на засвоєння техніки виконання ударів у повсякденній обстановці та за відсутності спортивного одягу і спеціальних умов. Методичні рекомендації складаються із 3 частин: 1. Основи техніки ударних дій. 2. Спеціальні підготовчі вправи по темі «Техніка ударів». 3. Техніка виконання ударів руками, ногами, головою, кожна з яких є невід’ємною складовою частиною, без якої неможливо навчитися ефективно наносити удари. Представлені методичні рекомендації можна використовувати при вивченні навчальних дисциплін за освітньою програмою «Фізична культура. Захист України» та дисципліни вільного вибору «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств», які викладаються у вищих навчальних закладах спортивного профілю, тобто коли здобувачі вже досить зрілі та розуміють що таке необхідна самооборона. The methodological recommendations consider educational issues, the correct assimilation of which can most effectively contribute to the preservation of life, which is especially important during martial law, when a surge in crime is obvious, and therefore citizens more than ever should be able to defend Ukraine, fight for the lives of their loved ones and their lives. A significant part of the blows considered in the methodological recommendations are not used in amateur and professional sports, but only for combat contact. The training material is designed to assimilate the technique of performing blows in everyday conditions and in the absence of sportswear and special conditions. Guidelines consist of 3 parts: 1. Fundamentals of percussion technique. 2. Special preparatory exercises on the topic "Technique of blows"; 3. The technique of performing punches, kicks, head, each of which is an integral part, without which it is impossible to learn how to effectively strike. The presented guidelines can be used in the study of academic disciplines under the educational program "Physical Culture. Protection of Ukraine"; and the discipline of free choice "Theory and methodology of teaching martial arts, "which are taught in higher educational institutions of sports profile, that is, when the applicants are already mature enough and understand what is necessary self-defense.
Опис
Ключові слова
самозахист, методика навчання, ударні дії, техніка ударів різними частинами тіла, методичні рекомендації, self-defense, teaching methods, shock actions, technique of blows with different parts of the body, methodological recommendations
Цитування
Вострокнутов Л. Д. Методика навчання окремим ударам при самозахисті : метод. рек. / Л. Д. Вострокнутов, Ю. В. Голенкова, Т. М. Кравчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 61 с. : іл., портр.