ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування міжособистісних стосунків у дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку. Серед дітей дошкільного віку на особливу увагу заслуговують діти з порушеннями інтелектуального розвитку, тому як на тлі основного захворювання у такої дитини виникають вторинні відхилення у фізичній, пізнавальній і в особистісній сферах, що негативно позначається на загальному розвитку дитини, її комунікативних навичках і невигідно відрізняє її від однолітків з нормою. Тому для цієї категорії дітей потрібно створення особливих педагогічних умов, які будуть сприяти оптимізації спілкування і, як наслідок, формуванню міжособистісних відносин. Серед таких педагогічних умов можна визначити використання ігрових технологій, тому як гра у дошкільному віці є провідним видом діяльності. Приділено увагу театралізованим іграм. В театралізованих іграх діти вчаться спілкуватися невербальними (міміка, пантоміміка, жести) і вербальними способами. The article examines the formation of interpersonal relationships in children with intellectual disabilities of preschool age. Among preschool children, children with intellectual disabilities deserve special attention, because against the background of the main disease, such a child has secondary deviations in the physical, cognitive and personal spheres, which negatively affects the general development of the child, his communication skills and distinguishes him unfavorably from peers with the norm. Therefore, for this category of children, it is necessary to create special pedagogical conditions that will contribute to the optimization of communication and, as a result, the formation of interpersonal relations. Among such pedagogical conditions, it is possible to define the use of game technologies, because play in preschool age is the leading type of activity. Attention is paid to theatrical games. In theatrical games, children learn to communicate non-verbally (mimicry, pantomime, gestures) and verbally.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, спілкування, театралізовані ігри, діти дошкільного віку, студентські роботи, intellectual disabilities, communication, theatrical games, preschool children, student works
Цитування
Пасікун А. В. Формування міжособистісних стосунків у дітей з інтелектуальними порушеннями дошкільного віку / А. В. Пасікун, Л. В. Дрожик // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 249–251.