ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЖДУ імені Івана Франка
Анотація
У статті представлено теоретичні основи самореалізації та самосвідомості особистості. З’ясовано суть та зміст самореалізації. Розкриті складові самореалізації студентів. Визначено педагогічні умови самореалізації. Досліджено процес готовності майбутніх економістів до самореалізації. Обґрунтовано особливості самореалізації майбутніх економістів у навчальному процесі. В статье представлены теоретические основы самореализации и самосознания личности. Выяснено суть и содержание самореализации. Раскрыты составляющие самореализации студентов. Определены педагогические условия самореализации. Исследован процесс готовности будущих экономистов к самореализации. Обоснованы особенности самореализации будущих экономистов в учебном процессе. The paper presents the theoretical foundations of self-realization and self-identity. The essence and content of self-realization. And components of self students. Pedagogical conditions of self-realization. The process of future economists to self-realization. Grounded features self-future economists in the learning process.
Опис
Ключові слова
самореалізація, розвиток особистості, самовдосконалення, педагогічні умови самореалізації, можливості особистості, свідомість, самосвідомість, самореализация, развитие личности, самосовершенствование, педагогические условия самореализации, возможности личности, сознание, самосознание, self-realization, personal development, self-improvement, pedagogical conditions of self-realization, capabilities, personality, consciousness, self-consciousness
Цитування
Гайдученко Ю. О. Особливості самореалізації майбутніх економістів у навчальному процесі / Ю. О. Гайдученко // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / Житом. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир ; Київ : ЖДУ, 2015. – Вип. 84. – С. 93–97.