ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ПРИКМЕТНИКАМИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ 3 РІВНЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕПРОДУКЦІЙ ХУДОЖНІХ КАРТИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено методи збагачення словника прикметниками у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня. Розглянуто методику роботи з репродукціями художніх картин. Проаналізовано особливості використання репродукцій художніх картин в логопедичній практиці. Фахівцю слід обрати картини, що відповідають всім вимогам його роботи. В рамках роботи з дітьми можуть проводитись заняття, міні-лекції в ігровій формі за авторським сценарієм. Зазначено, що контрольний етап дослідження підтвердив ефективність роботи з репродукціями художніх картин в роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня. The publication examines the methods of enriching the vocabulary with adjectives in older preschool children with general underdevelopment of level 3 speech. The method of working with reproductions of artistic paintings is considered. The peculiarities of the use of reproductions of artistic paintings in speech therapy practice are analyzed. The specialist should choose paintings that meet all the requirements of his work. As part of working with children, classes and mini-lectures can be held in the form of games based on the author's script. It is noted that the control stage of the study confirmed the effectiveness of working with reproductions of artistic paintings in working with children of older preschool age with general underdevelopment of level 3 speech.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, художні картини, прикметники, магістерські роботи, children of older preschool age, artistic pictures, adjectives, master's works
Цитування
Білокобильська В. О. Збагачення словника прикметниками в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня за допомогою використання репродукцій художніх картин / В. О. Білокобильська // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 62–64.