ЮРИДИЧНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток вищої юридичної освіти в Україні. Система юридичної освіти України функціонує у відповідності з основними засадами державної політики, яка ґрунтується на принципах: доступності та конкурсності, незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, наступності процесу здобуття вищої освіти тощо. Наведено виклики сьогодення в умовах війни, які постають перед юридичною освітою майбутнього. Війна та окупація наших територій породжують серйозні правопорушення та порушення прав людини. Юридична освіта сьогодення і майбутнього повинна навчати студентів захищати права громадян в умовах війни і окупації. Треба вміти консультувати громадян з питань трудового права, зважаючи на те, що трудове законодавство досить стрімко змінюється в умовах воєнного часу, питань невиконання договірних обовʼязків під час воєнного стану, треба допомогати бізнесу, який зазнав збитків та руйнувань внаслідок агресії та повномасштабного вторгнення росії. Зазначено, що юридична освіта майбутнього повинна бути адаптованою до сучасних реалій та викликів і потребує нових підходів та акценту на комплексний підхід до навчання. The publication analyzes the development of higher legal education in Ukraine. The system of legal education of Ukraine functions in accordance with the basic principles of state policy, which is based on the principles of: accessibility and competitiveness, independence of obtaining higher education from the influence of political parties, continuity of the process of obtaining higher education, etc. Challenges of the present in the conditions of war, which face the legal education of the future, are presented. The war and the occupation of our territories give rise to serious crimes and violations of human rights. Legal education of the present and the future should teach students to protect the rights of citizens in conditions of war and occupation. It is necessary to be able to advise citizens on issues of labor law, taking into account the fact that labor legislation changes quite rapidly in wartime conditions, issues of non-fulfillment of contractual obligations during martial law, it is necessary to help businesses that have suffered losses and destruction as a result of aggression and full-scale invasion of Russia. It was noted that the legal education of the future should be adapted to modern realities and challenges and needs new approaches and an emphasis on a comprehensive approach to education.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, воєнний стан, права людини, освітній процес, аспірантські роботи, legal education, martial law, human rights, educational process, postgraduate works
Цитування
Кириленко Б. І. Юридична освіта майбутнього: виклики сьогодення / Б. І. Кириленко // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 42–45.