ПРО ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто проблеми науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін в закладах юридичної освіти, що викликають великі труднощі у засвоєнні здобувачами питань тем, розгляд яких передбачається навчальною та робочою програмою тієї чи іншої дисципліни. Зазначено, що необхідно, щоб до читання лекцій допускалися тільки ті науково-педагогічні працівники, які підготували підручник чи навчальний посібник, зміст якого повністю відповідав би змісту відповідної навчальної дисципліни. Враховуючи, що останніми роками прийнята і ще буде прийматися велика кількість нормативно-правових актів, норми яких регулюють найрізноманітніші суспільні відносини, покласти на науково-педагогічних працівників обов’язок один раз на три роки готувати другі (пізніше – треті, четверті) виправлені та доповнені видання цих підручників та посібників, в яких би відображалися зміни в чинному законодавстві (у виданнях з галузевих та міжгалузевих дисциплін) і один раз на п’ять років – з історико-теоретичних та спеціальних юридичних дисциплін, на які значно у меншій мірі впливають ці зміни. The publication examines the problems of scientific and methodological support of educational disciplines in legal education institutions, which cause great difficulties in students' assimilation of topics, the consideration of which is provided by the educational and work program of one or another discipline. It is noted that it is necessary that only those scientific and pedagogical workers who have prepared a textbook or study guide, the content of which would fully correspond to the content of the relevant academic discipline, are allowed to give lectures. Taking into account that in recent years a large number of normative legal acts have been adopted and will continue to be adopted, the norms of which regulate the most diverse social relations, to impose on scientific and pedagogical workers the obligation once every three years to prepare the second (later - the third, fourth) corrected and supplemented publication of these textbooks and manuals, which would reflect changes in current legislation (in publications from sectoral and interdisciplinary disciplines) and once every five years - from historical-theoretical and special legal disciplines, which are significantly less affected by these changes.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, науково-методичне забезпечення, підготовка фахівців-юристів, освітній процес, legal education, scientific and methodological support, training of legal specialists, educational process
Цитування
Нечитайленко А. О. Про деякі актуальні проблеми науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін в закладах юридичної освіти / А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 21–23.