ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено використання інтерактивних платформ на уроках біології. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, вивчення досвіду педагогів. Ця робота присвячена специфічному аналізу використання інтерактивної платформи LearningApps.org саме на уроках біології. Вона розглядає, як LearningApps.org може бути використана для візуалізації складних біологічних процесів, вивчення важливих концепцій і покращення зрозуміння природничих явищ. Розроблено урок з біології за допомоги платформи LearningApps.org. та випробувано на педагогічній практиці в закладах профільної та спеціалізованої освіти у квітні 2023 року у Комунальному закладі «Харківський ліцей № 141» Харківської міської ради. In the qualifying work, the use of interactive platforms in biology lessons was investigated. Research methods: analysis, synthesis, generalization, comparison, study of teachers' experience. This work is devoted to a specific analysis of the use of the LearningApps.org interactive platform in biology classes. She looks at how LearningApps.org can be used to visualize complex biological processes, learn important concepts, and improve understanding of natural phenomena. A biology lesson was developed with the help of the LearningApps.org platform. and tested in pedagogical practice in specialized and specialized education institutions in April 2023 at the Kharkiv Lyceum No. 141 Communal Institution of the Kharkiv City Council.
Опис
Ключові слова
викладання біології, інтерактивні платформи, LearningApps.org, teaching biology, interactive platforms
Цитування
Нечай А. Ю. Використання інтерактивних платформ на уроках біології : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / А. Ю. Нечай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2023. – 50 с. : іл., табл.
Колекції