ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ IN VITRO

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено цитотоксичність полігексаметиленгуаніди гідрохлориду. Обґрунтувано параметри цитотоксичності полігексаметиленгуанідин гідрохлориду та використання культур клітин як модельних організмів для визначення токсичності за гострого експерименту. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та систематизація наукової літератури; лабораторні: токсикологічні in vitro та статистичні методи дослідження. Досліджено цитотоксичність полігексаметиленгуанідин гідрохлориду на культурах клітин людини, встановлено ІС50 цієї хімічної речовини. Практичне значення дослідження визначається тим, що розробено методичні матеріали «Методи вивчення біологічних явищ та експерименти. Модельні та експериментальні організми» для гурткової роботи біологічного гуртка. Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що опрацьовано та систематизовано відомості щодо концепції «Єдине здоров’я», властивостей та характеристики полігексаметиленгуанідин гідрохлориду, його застосування та токсичності. In the qualifying work, the cytotoxicity of polyhexamethyleneguanide hydrochloride was investigated. The parameters of cytotoxicity of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride and the use of cell cultures as model organisms for determining toxicity during an acute experiment are justified. Research methods: theoretical: analysis and systematization of scientific literature; laboratory: toxicological in vitro and statistical research methods. The cytotoxicity of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride on human cell cultures was studied, and the IC50 of this chemical substance was determined. The practical significance of the research is determined by the fact that methodical materials "Methods of studying biological phenomena and experiments. Model and experimental organisms" for group work of a biological group. The theoretical significance of the conducted research lies in the fact that information on the concept of "One Health", properties and characteristics of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, its use and toxicity has been elaborated and systematized.
Опис
Ключові слова
цитотоксичність, культури клітин, полігексаметиленгуанідин гідрохлориду, модельні організми, експериментальні організми, cytotoxicity, cell cultures, polyhexamethylene guanidine hydrochloride, model organisms
Цитування
Адаменко Л. В. Дослідження токсичності полігексаметиленгуанідину in vitro : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) / Л. В. Адаменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 65 с. : іл., табл.
Колекції