ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ РІЗНОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено фізіологічні показники серцево-судинної системи та адаптаційного потенціалу у дітей різного шкільного віку. У роботі використовувалися наступні методи: фізіометричні методи реєстрації частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ), здійснювали розрахунок індексів - індексу функціональних можливостей кардіореспіраторної систем, регуляції діяльності серцево-судинної системи; розрахункові методи визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи (АП); адаптаційних резервів кардіореспіраторної системи; маси тіла, зросту (антропометричні методи); а також статистичні методи обробки результатів. Проведено комплексне дослідження серцево-судинної системи та адаптаційного потенціалу дітей трьох вікових періодів м. Кременчуг Полтавської області. Отримані результати дослідження можна використати, як основу для розробки медико-біологічних та психолого-педагогічних програм для покращення процесів навчання, щоб знизити рівень навантаження на регуляторні механізми та з метою профілактики психосоматичних захворювань у дітей та підлітків. In the qualifying work, the physiological indicators of the cardiovascular system and adaptation potential in children of different school ages were investigated. The following methods were used in the work: physiometric methods of heart rate (HR) and blood pressure (BP) registration, indices were calculated - the index of functional capabilities of the cardiorespiratory system, regulation of the cardiovascular system; calculation methods for determining the adaptation potential of the cardiovascular system (AP); adaptation reserves of the cardiorespiratory system; body weight, height (anthropometric methods); as well as statistical methods of processing the results. A comprehensive study of the cardiovascular system and adaptation potential of children of three age periods in the city of Kremenchug, Poltava region, was conducted. The obtained research results can be used as a basis for the development of medical-biological and psychological-pedagogical programs to improve learning processes, to reduce the level of load on regulatory mechanisms and to prevent psychosomatic diseases in children and adolescents.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, дихальна система, фізіологія дітей, cardiovascular system, respiratory system, children's physiology
Цитування
Пхіденко Д. Ю. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи дітей різного шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія в закладах освіти) / Д. Ю. Пхіденко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 55 с. : іл., табл.
Колекції