Аналіз видового різноманіття злаків України за допомогою геоінформаційних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено видове різноманіття злаків на території України. Предметом дослідження є використання бази даних GBIF для моніторингу видового різноманіття злаків на територіїї України. Зроблено огляд інформації про поширення рослин родини злакових, яка міститься у GBIF. Створено переліки видів злакових, які найчастіше відмічалися натериторії України та в окремих її регіонах. Досліджено хронологію накопичення даних про злаки України за даними GBIF. Розроблено план урока для учнів середньої загальноосвітньої школи з урахуванням теми дослідження. Отримані результати досліджень було залучено у розробку факультативного заняття для учнів старшої школи. In the qualification work, the types of cereal diversity on the territory of Ukraine were investigated. The subject of the study is the use of the GBIF database for monitoring the species diversity of cereals in the territory of Ukraine. The information on the distribution of plants of the grass family, which is contained in GBIF, was reviewed. Lists of cereal species were created, which were most often noted on the territory of Ukraine and in its individual regions. The chronology of the accumulation of data on cereals of Ukraine according to GBIF data was studied. A lesson plan was developed for secondary school students taking into account the research topic. The obtained research results were involved in the development of an optional lesson for high school students.
Опис
Ключові слова
ботаніка, рослини, злаки, botany, plants, cereals
Цитування
Мозгова Г. С. Аналіз видового різноманіття злаків України за допомогою геоінформаційних систем : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / Г. С. Мозгова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 47 с. : іл., табл. + дод.
Колекції