ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено методи формування мотивації до вивчення біології у старшокласників. Методами педагогічного дослідження стали теоретичний аналіз наукової літератури з обраної теми дипломної роботи, бесіди з вчителями біології та природничих наук, анкетування учнів за декількома методиками, підбір на основі результатів ефективних прийомів та методів для підвищення мотивації та повторний аналіз ефективності застосованих методів на уроках біології в старших класах. Зазначено, що вивчення біології старшокласниками має багато переваг та ряд важливих причин для цього. Біологія надає унікальну можливість старшокласникам пізнавати світ живих організмів, розуміти природні процеси, що відбуваються навколо нас, а також вивчати власне тіло та його функції. Це допомагає учням краще розуміти себе та своє місце в природі. In the qualification work, the methods of formation of motivation to study biology among high school students were investigated. The methods of pedagogical research were the theoretical analysis of scientific literature on the chosen topic of the diploma thesis, conversations with biology and natural science teachers, student questionnaires using several methods, selection based on the results of effective techniques and methods for increasing motivation, and repeated analysis of the effectiveness of the methods used in biology lessons in seniors classes It is noted that the study of biology by high school students has many advantages and a number of important reasons for this. Biology provides a unique opportunity for high school students to learn about the world of living organisms, understand the natural processes that take place around us, and also study their own body and its functions. This helps students better understand themselves and their place in nature.
Опис
Ключові слова
освітній процес, мотивація, вивчення біології, educational process, motivation, studying biology
Цитування
Барбаш В. Д. Формування мотивації до вивчення біології в учнів старшої школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / В. Д. Барбаш ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2023. – 48 с. : іл., табл. + дод.
Колекції