ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вихователів закладів дошкільної освіти. Інформаційна грамотність – це здатність усвідомлювати необхідність отримання інформації, а також знаходити, оцінювати, ефективно поширювати дані в різних форматах. Сучасні технології надають можливість педагогам ЗДО удосконалювати, підвищувати якість навчання завдяки застосуванню різноманітних мультимедійних програм і платформ. Зауважено, що процес інформатизації освіти є процесом інтелектуалізації діяльності педагога та дитини на основі реалізації можливостей сучасних засобів. The article highlights the use of information and communication technologies in the work of preschool teachers. Information literacy is the ability to recognise the need to obtain information, as well as to find, evaluate, and effectively disseminate data in various formats. Modern technologies provide an opportunity for preschool teachers to improve and enhance the quality of education through the use of various multimedia programmes and platforms. It is noted that the process of informatisation of education is a process of intellectualisation of the activities of a teacher and a child based on the implementation of the capabilities of modern means.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, дошкільна освіта, інформаційна грамотність, студентські роботи, information and communication technologies, pre-school education, information literacy, student works
Цитування
Макобрей Є. А. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вихователів закладів дошкільної освіти / Є. А. Макобрей // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 44–45.