Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Лозової Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченої – дисертації, книги, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані у наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вчену. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями формування пізнавальної активності, проблемного навчання, контролю навчально-пізнавальної діяльності школярів, теорії і практики організації навчання і виховання школярів і студентів. The bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Valentyna Lozova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the scientist - dissertations, books, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to research and teaching staff, teachers, postgraduate students, students and all those interested in the formation of cognitive activity, problem-based learning, control of students' educational and cognitive activity, theory and practice of organising education and upbringing of schoolchildren and students.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Лозова В. І., науковий доробок, педагогічна діяльність, педагогічна спадщина, дидактика, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, V. I. Lozova, scientific achievements, pedagogical activity, pedagogical heritage, didactics, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліографія: 1966–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Харків : ХНПУ, 2023. – 90 с. : іл., портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 2)