Організація процесу навчання персоналу в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми організації навчання в організації. Уточнено сутність професійного навчання персоналу в організації, розглянуто основні принципи та моделі організації навчання, а також методи оцінки ефективності навчання персоналу визначено зміст діяльності керівника з організації навчання персоналу. Розроблено модель з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of organization of training in the organization. The essence of professional training of personnel in the organization is clarified, the main principles and models of training organization are considered, as well as the methods of evaluating the effectiveness of personnel training, the content of the manager's activities in personnel training organization is determined. A model for improving the specified aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
організація навчання, персонал, модель внутрішнього навчання персоналу, управління персоналом, organization of training, personnel, model of internal training of personnel, personnel management.
Цитування
Машков А. А. Організація процесу навчання персоналу в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. А. Машков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 59 с. : табл., схеми + дод.
Колекції