АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЇ МОРФОЛОГІЇ. МОДУЛЬ 1

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Анотація
Курс лекцій розроблено відповідно до освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт (фітнес)» для підготовки майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Фітнес» і призначений для вивчення першого модулю нормативної навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами спортивної морфології». Лекції укладено та структуровано відповідно до силабусу освітнього компонента «Анатомія людини з основами спортивної морфології». Кожна лекція містить зміст, ключові поняття теми, рекомендовану літературу для опрацювання, стислий і систематизований виклад основних теоретичних положень теми, а також, основні запитання для самоконтролю та самоперевірки з теми. Навчальний посібник рекомендований для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014.11 Середня освіта (Фізична культура). The course of lectures is divided into the general-professional program “Physical culture and sports (fitness)” for the preparation of future bachelors of physical culture and sports with a specialization in “Fitness” and signs courses for completing the first module of the normative elementary discipline “Human Anatomy with the Fundamentals of Sports Morphology.” The lectures are laid out and structured according to the main component “Human Anatomy with the Fundamentals of Sports Morphology”. Skin lecture to replace the key concepts, recommended literature for analysis, analysis and systematization of the main theoretical principles, as well as basic nutrition for self-control and self-verification with those. A basic guide to recommendations for first-level (bachelor's) level students of advanced education in specialties 017 Physical culture and sports 014.11 Secondary education (Physical culture).
Опис
Ключові слова
анатомія, морфологія, спорт, фізіологія, anatomy, morphology, sports, physiology
Цитування
Анатомія людини з основами спортивної морфології. Модуль 1 : курс лекцій для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 017 Фізична культура і спорт та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) / Комун. закл. «Харків. гуманіт.-пед. акад.» Харків. обл. ради ; [уклад.: О. Борзик, О. Дехтярьова, І. Іонов]. – Харків, 2024. – 233 с. : іл.