Психолого-педагогічні умови збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних умов збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «здоров’я», «інтелектуальні порушення». Визначено провідні умови, що сприяють підтриманню та збереженню здоров’я дітей з молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Визначено, забезпечення яких саме загальних психолого-педагогічних умов сприяє збереженню здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Розроблено та експериментально перевірено способи побудови оптимальної педагогічної взаємодії у системі «вчитель-учень» з дітьми молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями як провідна умова збереження їх здоров’я. The qualification work involves a theoretical analysis of psychological and pedagogical conditions for preserving the health of primary school children with intellectual disorders. A definitive characterization of key research concepts, such as "health" and "intellectual disorders," has been conducted. The leading conditions contributing to the maintenance and preservation of the health of primary school children with intellectual disorders have been identified. It has been determined which general psychological and pedagogical conditions specifically ensure the preservation of the health of primary school children with intellectual disorders. Methods for building optimal pedagogical interaction in the "teacher-student" system with primary school children with intellectual disorders have been developed and experimentally verified as a leading condition for preserving their health.
Опис
Ключові слова
здоров’я, умови, діти з інтелектуальними порушеннями, health, conditions, children with intellectual disabilitie
Цитування
Єна А. О. Психолого-педагогічні умови збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. О. Єна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 87 с. : табл. + дод.
Колекції